KPAP
Adresa: Rr.Elbasanit,
Pall.EDIL-AL-IT
P.O Box 1437
Tirane, Shqiperi

Tel: +355 4 23 46 077
Cel: +355 68 20 63 069

Email: info@ieka.al
Perberja e Komisionit te Provimeve

Perberja e Komisionit te Provimeve


Përbërja e Komisionit të Provimeve të Aftësive Profesionale

1. Erton KALESHI[1] Kryetar
2. Jorgji BOLLANO Anëtar
3. Hysen ÇELA Anëtar
4. Elvira HOXHA Anëtar
5. Ingrid SHULI Anëtar


Miratuar me Vendimin e Bordit të Mbikëqyrjes Publike Nr 2 datë 29.03.2018 për "Emërimin e Anëtarëve të Komisionit të Provimeve të Aftësive Profesionale"

*Mandati i emërimit të Kryetarit dhe Anëtarëve të KPAP është 4(katër) vite.


[1] Miratuar me Vendimin e Bordit të Mbikëqyrjes Publike Nr 9 datë 12.04.2019.