KPAP
Adresa: Rr.Elbasanit,
Pall.EDIL-AL-IT
P.O Box 1437
Tirane, Shqiperi

Tel: +355 4 23 46 077
Cel: +355 68 20 63 069

Email: info@ieka.al
Viti 2018

Për ankimet lidhur me procesin e testimit të provimit “Zbatimi i modeleve të duhura të organizimit, drejtimit, qeverisjes dhe kontrollit të brendshëm të njësive ekonomike të biznesit (personave juridikë); Përdorimi i sistemeve të informacionit dhe të informatikës”

Bazuar në Rregulloren nr. 6 datë 31.05.2018 “Për procedurat e testimit dhe sistemin e vlerësimit në provimin e aftësive profesionale të kandidatëve AL dhe KM”, kandidatët kanë të drejtë të ankohen për rezultatin e testimit deri në dy ditë pune pas shpalljes së rezultatit.

Ankimi bëhet me shkrim pranë sekretarisë teknike të KPAP-së duke vënë për dijeni BMP, ose drejtpërdrejtë pranë strukturës mbështetëse të BMP-së.

Tarifat e rishikimit të provimeve të aftësisë profesionale për Audituesit Ligjore dhe Kontabilistët e Miratuar, sipas disiplinave për vitin 2018, miratuar me vendimin e BMP janë....(kliko këtu bashkëlidhur..)

Pagesa e tarifës së rishikimit bëhet në llogarinë bankare të BMP.