KPAP
Adresa: Rr.Elbasanit,
Pall.EDIL-AL-IT
P.O Box 1437
Tirane, Shqiperi

Tel: +355 4 23 46 077
Cel: +355 68 20 63 069

Email: [email protected]
Viti 2019

Teza me përgjigjet e provimit të datës 18 tetor 2019

Teza me përgjigjet e provimit të datës 18 tetor 2019  "Qeverisja e shoqërive tregtare dhe zbatimi në praktikë i kërkesave të etikës profesionale ...

Teza me përgjigjet e provimit të datës 04 Tetor 2019

Teza me përgjigjet e provimit të datës 04 tetor 2019  ”Zbatimi i modeleve të duhura të organizimit dhe drejtimit, kontrolli i brendshëm i njësive ...

Teza me përgjigjet e provimit të datës 18 shtator 2019

Teza me përgjigjet e provimit të datës 18 shtator 2019 "Procedurat e punës për auditimin e pasqyrave financiare, sipas kërkesave të standardeve ...

Teza me përgjigjet e provimit të datës 1 qershor 2019

Teza me përgjigjet e provimit të datës 1 qershor 2019 "Zbatimi në praktikë i kërkesave të legjislacionit të tatimeve dhe taksave në Republikën e ...

Teza me përgjigjet e provimit të datës 20 prill 2019

Teza me përgjigjet e provimit të datës 20 prill 2019 "Raportimi dhe Përgatitja e Pasqyrave Financiare, sipas Standardeve Kombëtare e Ndërkombëtare të ...